Insikt & Utveckling Insight & Development

Vi verkar som en katalysator för marknadsdriven affärsutveckling. Oavsett om det gäller erbjudande, varumärke eller kommunikation, hjälper vi våra kunder att hela tiden hålla örat mot rälsen och kontinuerligt utveckla och stärka sin position på marknaden. För en bättre affär. Vi gör det genom att rita kartan. Staka ut vägen. Och, inte minst, genom att skapa rörelse och hjälpa våra kunder att ta sig mot uppsatta mål.

We act as a catalyst for market driven business development. We help our clients keep their ear to the ground and to continuously strengthen their position in the market. We help them develop their offer, brand or communication. For better business results. We do this by drawing the map. Pointing out the direction. And, not least, by creating movement and helping them reach their goals.

Rita kartan.

Drawing the map

Vi säkerställer att våra kunder alltid har en uppdaterad karta över marknaden. Ett tydligt underlag att navigera efter. Vi kartlägger positioner, identifierar målgrupper, analyserar förflyttningar, belyser möjligheter och hot och förutser framtida rörelser.

We ensure that our customers always have an updated map of the market, a guide to help them navigate. We map positions, identify target groups, analyze changes, highlight opportunities and threats and predict future movements.

Staka ut vägen.

Pointing out the direction

Med kartan som grund hjälper vi våra kunder att sätta mål, staka ut vägen och är ett stöd i utformning av marknadsstrategier, planer och aktiviteter. Vi rör oss mellan övergripande frågor, som val av målgrupp, position och erbjudande, till mer avgränsade frågor som kanalval, budskap, prissättning eller utveckling av en specifik produkt.

With the map as a starting point, we help our clients by pointing out the direction and setting goals. We support them in formulating market strategies, plans and activities. Our focus varies from fundamental challenges, such as choice of target group, strategic position and offer, to more specific issues such as channel selection, message, pricing or development of a specific product.

Skapa rörelse.

Creating movement

Det krävs rörelse för att omvandla strategier till verklighet. Och för rörelse krävs att man får med sig alla på resan. Vi hjälper våra kunder att förankra strategier och beslut och skapa varaktig förändring genom hela organisationen. I riktning mot målen.

It takes momentum to turn strategies into reality. And to get momentum, you need to ensure that everyone is onboard. We help our clients to implement strategies and decisions and create lasting change throughout the organization. Ensuring that everyone works toward the same goals.

Vilka vi är.

About us

VAKN drivs av Anna Widler och Lisa Henning. Bolaget är ett systerbolag till kommunikationsbyrån DNAB.

VAKN is run by Anna Widler and Lisa Henning. The company is a sister company to the communications agency DNAB.

Vi är fast övertygade om att marknadsdriven affärsutveckling är en förutsättning för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Kunskap om marknad och målgrupp är grunden, men det krävs mer än så. Fokus på affären, samsyn i organisationen, erfarenhet, framsynthet och kreativitet. Och mod att våga utveckla och driva både bolaget och marknaden framåt i sin egen riktning.

We firmly believe that market-driven business development is a prerequisite for long-term growth and profitability. Knowledge about the market and target group is the foundation, but it takes more than that. Focus on the business, consensus in the organization, experience, foresight, and creativity. And the courage to develop and drive both the company and the market forward in your own direction.

Tillsammans har vi över 35 års erfarenhet som löpande rådgivare till några av de största konsumentvaruföretagen på den svenska och nordiska marknaden. Vi har genom åren guidat styrelser, ledningsgrupper, marknads-, sälj- och sortimentsavdelningar i deras arbete med att bli mer marknadsorienterade. Med goda resultat.

Together, we have over 35 years of experience as strategic marketing advisors to leading Swedish and Nordic consumer companies, in many different industries. Over the years, we have guided boards and management teams, as well as marketing, sales and assortment departments in their strive to become more market-oriented. With good results.

Vill ni också ha hjälp att bli mer marknadsorienterade? Hör av er så berättar vi mer!

Do you also want to improve your impact in the market? Get in touch and we will tell you more!

Kontakt:

Contact:

anna.widler@vakn.se  |  0703‑700 740

anna.widler@vakn.se  |  +46 703‑700 740

lisa.henning@vakn.se  |  070‑735 87 66

lisa.henning@vakn.se  |  +46 70‑735 87 66

VAKN AB
c/o DNAB
Mäster Samuelsgatan 10
111 44 STOCKHOLM

Loading...