Översyn och effektivisering av Scouternas insiktsarbete

Kund: Scouterna

Bakgrund & utmaning

Scouterna är en ideell organisation som vill bidra till att barn och ungdomar utvecklas positivt och har en meningsfull fritid.  Scouterna har idag över 80 000 medlemmar och drygt 1 000 lokala scoutkårer. För att säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med medlemmarnas intressen har Scouternas riksorganisation som mål att i så stor utsträckning som möjligt fatta insiktsdrivna beslut och genomför därför regelbundet ett flertal större marknads- och medlemsundersökningar.

Historiskt har det dock inte funnits något samlat ansvar för de undersökningar som genomförts, utan ansvaret har varit spritt i organisationen. De genomförda undersökningarna har därför delvis överlappat varandra och spridningen av insikter i organisationen har varit begränsad. Scouternas riksorganisation såg därför ett behov av att göra en grundlig översyn av hur Scouterna som organisation arbetade med insikter.

För att säkerställa att de undersökningar man gör i så stor utsträckning som möjligt svarar upp till hela organisationens behov och att man använder sina resurser på bästa sätt, önskade Scouternas riksorganisation därför göra:

  • En översyn av hur organisationen arbetar med insikter idag och vilka behov av insikter som finns i organisationen
  • En plan på hur man på bästa sätt ska bedriva insiktsarbetet framåt

Lösning

I den inledande fasen av projektet genomförde VAKN workshops och intervjuer med representanter för olika delar av organisationen i syfte att förstå hur man har arbetat med insikter historiskt, vilka insikter man har behov av i sitt arbete och i vilken utsträckning dessa behov är tillfredsställda. I tillägg till detta gjordes en grundlig genomgång av befintliga/historiska undersökningar.

Efter att kartläggningen av behov och existerande undersökningar genomförts, tog VAKN fram ett förslag på en ny ”insiktsstruktur”. Denna visade på hur Scouternas insiktsarbete borde organiseras framåt, vilka av de befintliga/historiska undersökningarna Scouterna borde behålla, vilka som borde fasas ut, samt vilka kompletteringar som behöver göras.

Avslutningsvis presenterades också ett förslag på upplägg för en ny återkommande medlemsundersökning (arbetsprocess, leverantörer/system, enkäter/frågebatterier och rapporteringsformat).

Resultat

Efter avslutat projekt har Scouterna tillsatt en ny roll i den centrala organisationen – en person på Scouternas riksorganisation som har fått ett samlat ansvar för organisationens alla insiktsarbeten. Detta har bidragit till att man både har fått en bättre kontroll över de insiktsprojekt som genomförs, men också ökade möjligheter till effektiv kunskapsspridning.

Man har också genomfört den första omgången av den nya återkommande medlemsundersökningen. För första gången har Scouterna nu fått jämförbar förstahandsinformation från samtliga medlemsmålgrupper (scouter, föräldrar, ledare, kårstyrelser) – insikter som kommer ligga till grund för en revidering av Scouternas strategi.